Kensuke Takagi, MD

Ogaki Municipal Hospital
Japan